Tilskudd til inkludering av barn og unge

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Søknadsfristen er 3. november 2023.

Illustrasjonsbilde: gutt på lekeplass sittende på. Gutten smiler. - Klikk for stort bildeGutt på lekeplass Pexels.com

Mål og målgruppe for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. For aktivitetstypene "los/ungdomslos" og "åpne møteplasser" er målgruppa barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

  • å vokse opp i familier med lavinntekt 
  • manglende sosialt nettverk 
  • manglende tilknytning til skole/arbeid  
  • manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

 Les mer på Bufdir og søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om dette tilskuddet. Virksomheter som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.

Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Det er begrenset hvem som kan søke på disse aktivitetstypene:

  • kun kommuner og fylkeskommuner: loser/ungdomsloser (4.7)
  • kun kommuner: koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen (4.10)
  • kun sentralledd i frivillige organisasjoner: frivillige aktiviteter i minst 5 kommuner (4.12)

Det er et krav om at din kommune er påmeldt ordningen for å søke på de fleste aktivitetstyper. Se hvilke kommuner som deltar i i ordningen (pdf).

Disse aktivitetstypene er unntatt kravet om deltakende kommune:

  • utprøving av arbeidsmodeller (4.9)
  • koordinering av lokalt arbeid for inkludering målgruppen (4.10)
  • sentralledd i frivillige organisasjoner med aktivitet i minst fem kommuner (4.12)