Handlingsveileder BTI - Barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal bygge på de grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt

Meld saken direkte til barneverntjenesten. 

Barnehage 0: Undring

Fra egen undring til å dele denne med foresatte og sammen vurdere om det er behov for ekstra oppfølging og innsats.

Nivå 1: Fra bekymring til tiltak

Tiltak i egen tjeneste, «internt arbeid» i samarbeid med tjenestemottaker.

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Enkelt samarbeid mellom tjenestemottaker og to tjenester (henvisninger mellom tjenester, råd og veiledning fra en tjeneste til en annen og felles utrednings- og tiltaksarbeid mellom to tjenester).

Nivå 3: Omfattende tverrfaglig samarbeid

Mer komplekst samarbeid mellom flere tjenester og tjenestemottaker (tverretatlig samarbeid der tjenestene jobber parallelt og samtidig arbeid mellom flere tjenester).