Handlingsveileder BTI - Fysio- og ergotjeneste

Ergo-/fysioterapi tjenesten tilbyr tjenester til Råde kommunes innbyggere fra 0-100+ år.  

Tilbudet skal bla sikre at barn og unge får nødvendig helsehjelp, både forebyggende og kurativt, samt at barn og unge med behov for tilrettelegging av livssituasjonen mottar hjelp og veiledning i bruken av ulike tekniske hjelpemidler.  

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt

Meld saken direkte til barneverntjenesten. 

Nivå 0: Undring

Fra egen undring til å dele denne med foresatte og sammen vurdere om det er behov for ekstra oppfølging og innsats.

Nivå 1: Fra bekymring til tiltak

Tiltak i egen tjeneste, «internt arbeid» i samarbeid med tjenestemottaker.

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Enkelt samarbeid mellom tjenestemottaker og to tjenester (henvisninger mellom tjenester, råd og veiledning fra en tjeneste til en annen og felles utrednings- og tiltaksarbeid mellom to tjenester).

Nivå 3: Omfattende tverrfaglig samarbeid

Mer komplekst samarbeid mellom flere tjenester og tjenestemottaker (tverretatlig samarbeid der tjenestene jobber parallelt og samtidig arbeid mellom flere tjenester).