Handlingsveileder BTI - Helse- og skolehelsetjeneste

Helsestasjonen er et lovpålagt, gratis, lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle barn og deres foreldre, uavhengig av sosial tilhørighet. Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn i alderen 0–5 år innenfor temaer som omhandler både psykisk og fysisk helse i tillegg til sosiale forhold. 

Skolehelsetjenesten driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolehelsetjenesten gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.  

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt

Meld saken direkte til barneverntjenesten. 

Nivå 0: Undring

Fra egen undring til å dele denne med foresatte og sammen vurdere om det er behov for ekstra oppfølging og innsats.

 

Nivå 1: Fra bekymring til tiltak

Tiltak i egen tjeneste, «internt arbeid» i samarbeid med tjenestemottaker.

 

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Enkelt samarbeid mellom tjenestemottaker og to tjenester (henvisninger mellom tjenester, råd og veiledning fra en tjeneste til en annen og felles utrednings- og tiltaksarbeid mellom to tjenester).

 

Nivå 3: Omfattende tverrfaglig samarbeid

Mer komplekst samarbeid mellom flere tjenester og tjenestemottaker (tverretatlig samarbeid der tjenestene jobber parallelt og samtidig arbeid mellom flere tjenester).