Handlingsveileder BTI - Tildelingskontoret

Tildelingskontoret tar imot og behandler henvendelser/søknader om støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, institusjonsopphold, omsorgsstønad og alle de andre tjenestene Råde kommune tilbyr innen pleie og omsorg. 

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt

Meld saken direkte til barneverntjenesten. 

Nivå 0: Undring

Fra egen undring til å dele denne med foresatte og sammen vurdere om det er behov for ekstra oppfølging og innsats.

 

Nivå 1: Fra bekymring til tiltak

Tiltak i egen tjeneste, «internt arbeid» i samarbeid med tjenestemottaker.

 

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Enkelt samarbeid mellom tjenestemottaker og to tjenester (henvisninger mellom tjenester, råd og veiledning fra en tjeneste til en annen og felles utrednings- og tiltaksarbeid mellom to tjenester).

 

Nivå 3: Omfattende tverrfaglig samarbeid

Mer komplekst samarbeid mellom flere tjenester og tjenestemottaker (tverretatlig samarbeid der tjenestene jobber parallelt og samtidig arbeid mellom flere tjenester).