Kommunedelplan for klima og energi 2019-2023

Kommunestyret vedtok klima- og energiplan for Råde kommune 12. desember 2019. 

Råde kommune tar klimautfordringen på alvor, og skal ved hjelp av denne klimaplanen sørge for at Råde-samfunnet gir sitt bidrag i arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Dette er Råde kommunes første klimaplan etter at verdenssamfunnet gjennom Parisavtalen ble enige om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2°C, og helst under 1,5 °C i forhold til førindustriell tid.

Klimaendringer er en av de største utfordringer verden står overfor. Uten utslippsreduksjoner vil det være høy risiko for alvorlige og irreversible klimaendringer mot slutten av århundret.

Råde har satt seg følgende mål for klimaarbeidet:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene i Råde være redusert med minst 50% sammenlignet med 2016.
  • Råde skal bidra til at Østfoldregionen oppnår netto null CO2- utslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Råde.
  • For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050 skal Råde redusere forbruk og redusere klimafotavtrykk på varer og tjenester vi kjøper.

Les Klima- og energiplan for Råde kommune 2019-2031. (PDF, 13 MB)

Kontakt

Kristine Skjæggestad Bergseng
Miljørådgiver
E-post
Telefon 92 63 35 62