TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

TryggEst er et modell for vern av personer over 18 år som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv mot vold og overgrep. Ansatte, familie eller andre kan melde fra om sin bekymring for en risikoutsatt voksen.

Meldingen tas i mot av Krisesenteret i Moss, og vurderes av et tverrfaglig team bestående av personer med kompetanse på vold og ulike sårbare grupper (rus, psykiatri, funksjonsnedsettelse, demens). TryggEst er et nasjonalt prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som kommunene Moss, Råde, Våler og Rygge deltar i. Prosjektet i Mosseregionen koordineres fra krisesenteret.

Hva er TryggEst? 

Bekymringsmeldingskjema og mer info 

Kontakt

Krisesenteret i Moss IKS
E-post
Telefon 69 25 05 50

(Døgnåpen telefon) 

Adresse : 
Postboks 2093
1521 Moss