Deling av eiendom og arealoverføring

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom eller arealoverføring er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Slik søker du

Situasjonskart og situasjonsplan

Bestill situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på dette kartet. Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan (PDF, 430 kB) som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.
Bestill situasjonskart  (PDF, 17 kB)

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl §21-3).
 

Du kan bestille Naboliste (samme skjema som bestilling av situasjonskart)  Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
Mer informasjon: Nabovarsel, innhold og varslingsmåter (PDF, 123 kB)

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader.

Tilleggsdokumenter ved arealoverføring

Erklæring om arealoverføring. 
Skjøte lignende dokument som underskrives av eierne av begge eiendommene. Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift.

Det må foreligge Erklæring fra panthaver om pantefrafall. Dette gjelder eiendommen som skal avgi areal, og det er eier som må ordne dette i samarbeid med sin bank.

Link til informasjonsside om arealoverføring, hos Kartverket.

Send til kommunen:

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden etter plan- og bygningsloven er underlagt byggesaksavdelingen, og er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker, med unntak av perioden fra 15. november til 1. april.

Hva koster det?

Priser for oppmåling

Kontakt

Kristian Bakke
Oppmålingsingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 48 89 36 93
Bashir Sharifi
Oppmålingsingeniør- Virksomhet miljø, plan og bygg
E-post
Mobil 48 89 17 57

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)