Generell informasjon om eiendomsskatt

Kommunestyret i Råde kommune har vedtatt at det skal skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jf. Eiendomsskatteloven 3a. Samtlige skattepliktige eiendommer skal få fastsatt en ny kommunal eiendomsskattetakst med virkning fra 2023, jf. Kommunestyresak 072/21.

Takstene skal normalt stå fast i en periode på 10 år.

Besiktigelse og taksering

Eiendommene har blitt besiktiget i forbindelse med takseringen. Den som har befart eiendommen, har inngitt forslag til takst som sakkyndig nemnd har vurdert og vedtatt.

Rammer og retningslinjer for taksering/besiktigelse står i dokumentet Veiledende rammer og retningslinjer for taksering i Råde kommune henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene (PDF, 522 kB).

Lovverket, rettsavgjørelser og uttalelser fra Finansdepartementet og andre juridiske miljøer er grunnlaget for de juridiske rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knyttet til lov om eiendomsskatt (eigedomsskattelova).

Alle faste eiendommer i Råde kommune er taksert med unntak av eiendommer som har fritak for eiendomsskatt etter § 5 i eiendomsskatteloven. Eiendommer som kommunestyret gir fritak etter § 7, er heller ikke taksert. En taksering av disse eiendommene vil eventuelt skje dersom fritak ikke lenger skal gjelde.

Satsen for eiendomsskatt

Kommunestyret har fastsatt den generelle eiendomsskattesatsen til 2,0 promille, og 2,0 promille for bolig og fritidseiendommer. Bolig - og fritidseiendommer har en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% i eiendomsskattegrunnlagene i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-2.

Eiendomsskatt under kr. 300 innkreves ikke.

Informasjon om betaling av eiedomsskatt.

Klage på takst

Om klage på takst (takstvedtak) og utskrevet skatt (utskrivingsvedtak) vises det til eiendomsskatteloven §§ 19 og 20. Det kan klages på eiendomsskattetaksten hvert år i de årene taksten gjelder for, men eier kan ikke klage på samme grunnlag to ganger. Klagefristen er 6 uker fra den dagen de ble kunngjort at eiendomsskattelista ble utlagt eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen.

For mer informasjon se informasjonsbokser under Eiendomsskatt 2024.

Eiendomsskatteloven