Opptak og frister

Opptak og frister

Hovedopptak for barnehageåret 2024/2025 åpner 1.januar 2024. Søknadsfrist 1. mars 2024.

Opptaksprosessen vil fortsette utover våren, slik at de som ikke mottar tilbud om plass i første omgang vil motta beskjed i neste. Opptaksprosessen foregår samordnet for de private og kommunale barnehagene. Ved eventuelle spørsmål eller problemer med å få besvart plasstilbud, ta kontakt med barnehagemyndighet@rade.kommune.no.

Rullerende opptak

Barnehagene i Råde har rullerende opptak så lenge det er ledige barnehageplasser. Det vil si at foresatte kan søke om barnehageplass via Foresattappen når som helst. Det er litt forskjellig hvordan de kommunale barnehagene og de private barnehagene opererer med oppstartstidspunkt når det gjelder rullerende opptak. Ta kontakt med den enkelte barnehage, så får du et korrekt svar.

For tiden er det få ledige plasser i barnehagene i Råde kommune.
Dersom du ønsker plass før neste barnehageår (1.august 2024), ta kontakt med: barnehagemyndighet@rade.kommune.no  
(Oppdatert 09.01.24)

Hovedopptak

I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige fra 1.august.

Frist for å søke plass til hovedopptaket er 1. mars.

Søk barnehageplass i Råde kommune.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket:

  • Barn født før 1. september 20XX har rett til barnehageplass fra august året etter.
    Eksempel: Barn født 30. august 2023 har rett til barnehageplass fra august 2024. 
  • Barn født i september, oktober og november 20XX har rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år.
    Eksempel: Er barnet født 20. november 2023 har barnet rett til barnehageplass fra 1. november 2024.
  • Barnehagen og kommunen kan velge å tilby plass tidligere.

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage.

Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage. Søker du om å bytte barnehage er du også med i hovedopptaket, og vil få tilbud hvis det er ledig plass. Private barnehager har egne opptakskriterier som bestemmer hvem som får tilbud om ledige plasser i hovedopptaket.

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne blir prioritert ved opptak til barnehage. Det er ikke krav om sakkyndig vurdering, men den nedsatte funksjonsevnen må dokumenteres. Dokumentasjon må sendes kommunen ved kommunalområde Oppvekst.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har også prioritet.

Hvor har du rett til å få barnehageplass?

Barnet har rett til plass i den kommunen det bosatt i. Barnet kan få tilbud om plass i en annen barnehage enn den de har søkt  i, dersom det ikke er ledig plass i ønsket barnehage.

Slik foregår opptaket

Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som kan få plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i første opptaksrunde for hovedopptaket i midten av mars. Det er 8 dagers svarfrist.

Lovfestet rett til plass garanterer ikke at du vil få tilbud om plass i første opptaksrunde. Dette er fordi veldig mange av de som er med i hovedopptaket har lovfestet rett til barnehageplass.

Etter første opptaksrunde blir det nye ledige plasser på grunn av at noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. ​Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. 

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august, tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i supplerende opptak. 

Supplerende opptak 

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak. 

Når får du svar på supplerende opptak?

Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i riktig aldersgruppe.

Foresattportalen

I Foresattportalen finner du all informasjon om ditt barns barnehageplass. Logg deg inn i Foresattportalen.